Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1 Consument: een wederpartij in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Chapi en de consument;

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Chapi zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Chapi worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Chapi ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.5 Chapi behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
3.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.2 Chapi kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Chapi niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Chapi garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

3.6 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail, website Chapi.nl of telefoonnr. is verzonden naar het door de consument opgegeven e-mailadres of telefoonnr.

3.7 Chapi is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Chapi dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4 Prijzen en betalingen
4.1 De vermelde prijzen op de website van Chapi zijn inclusief BTW. Verzendkosten, aanbiedingen, kortingen, etc. worden altijd over de bedragen inclusief BTW berekend.

4.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Chapi onder voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten. Chapi heeft het recht om de consument, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten.

4.3 De producten van Chapi worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.

4.4 Graag contante betaling of per Ideal.

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Chapi gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 5 Ontbinding van de overeenkomst
5.1 Indien uw bestelling nog niet is verzonden, kunt u binnen vijf dagen uw order kosteloos annuleren.

Artikel 6 Levering
6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf de werkplek van Chapi. Chapi is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging van Chapi bestellingen.

6.2 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Chapi hem heeft gewaarschuwd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6.3 Opgegeven levertijden van Chapi zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 5 uur overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Chapi schriftelijk in gebreke te stellen. De consument is gerechtigd om bij overschrijding van de levertermijn de overeenkomst te annuleren, nadat Chapi behoorlijk in gebreke is gesteld.

6.5 Indien Chapi gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan Chapi ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 7 Garantie
7.1 Chapi garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

7.2 De onder 7.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 5 uur na levering. Binnen deze periode kunnen productgebreken per e-mail (info@chapi.nl) aan Chapi gemeld worden.

7.3 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

7.4 Indien een product een gebrek vertoont, zal Chapi de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van Chapi vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich al nu de vervangen zaak aan Chapi te retourneren en de eigendom daarover aan Chapi te verschaffen.

7.5 Onverminderd lid 7.5, is de garantie niet van toepassing indien er sprake is van normale slijtage en verder in de volgende gevallen:
– indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

7.6 Het is mogelijk dat Chapi op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Chapi is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de consument over, nadat hij al hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst met Chapi is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtten werkzaamheden.

8.2 De consument mag de producten, voordat eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9 Onderzoek, reclames
9.1 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

9.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen vijf uur na levering per e-mail (info@chapi.nl) aan te worden gemeld dit met gelijktijdige retourzending van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Artikel 10 Betaling
10.1 Bij Chapi worden de door u verstrekte persoonlijke gegevens ten behoeve van de betaling vertrouwelijk behandeld.

10.3 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

10.4 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim. De consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

10.5 Chapi heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

10.6 Chapi kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

10.7 Chapi kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

Artikel 11 Incassokosten
11.1 Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument.

11.2 Chapi is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen.

11.3 In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00.

11.4 Indien Chapi aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12 Vrijwaringen
12.1 De consument vrijwaart Chapi voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van industriële- en intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

12.2 Indien consument aan Chapi informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Indien door Chapi geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Chapi tegen consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

13.2 Chapi is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

13.3 Onverminderd het bovenstaande is chapi niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.

13.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Chapi of zijn ondergeschikten.

Artikel 14 Overmacht
14.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Chapi in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dat door dit schriftelijk mee te delen en dat zonder dat Chapi gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

14.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Chapi geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Chapi niet in staat is de verplichtingen na te komen.  Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

14.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.4 Voor zover Chapi en tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Chapi gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op elke overeenkomst tussen Chapi n de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 16 Disclaimer
16.1 Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Chapi reeds worden gewijzigd. Chapi registreert alleen bestellingen in een databestand, niet persoonsgegevens

16.2 De website van Chapi en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Chapi sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Chapi onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. Chapi geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Chapi garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Artikel 17 Diversen
17.1 Wanneer door Chapi gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestane, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Chapi deze Voorwaarden soepel toepast.

17.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een Chapi vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

17.3 Chapi is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.